Voorwoord van de Raad van Bestuur

Het jaar 2013 was in meerdere opzichten een jaar met twee gezichten. Na een turbulent 2012 hebben we begin 2013 de herallocatie van de productieactiviteiten van Neways Electronics Echt aangekondigd. Dit besluit werd ingegeven door de aanhoudend hogere volatiliteit en dynamiek in de Electronic Manufacturing Services (EMS)-markt die druk bleef zetten op onze margeontwikkeling. De sluiting en herallocatie van de activiteiten van Neways Electronics Echt en de daarmee samenhangende transfer van klanten naar andere Neways-werkmaatschappijen is volgens planning verlopen en heeft een positieve impact gehad op de bezetting. Na een matige start van het jaar, zagen we tegen het einde van het eerste halfjaar onze orders en omzetten voorzichtig aantrekken.

In de tweede jaarhelft zette die positieve tendens in de Electronic Manufacturing Services (EMS)-markt door. Dit had een duidelijk positieve weerslag op onze resultaat­ontwikkeling in het tweede halfjaar. Over het hele jaar 2013 resulteerde dit in een mooi nettoresultaat voor eenmalige baten en lasten van € 4,7 miljoen.

Lees meer >>

In september kreeg Neways te maken met een grote brand bij de werkmaatschappij Neways Electronics Production in Kassel, Duitsland, waardoor alle productie­activiteiten moesten worden stilgelegd. Alle productieactiviteiten zijn zo snel mogelijk ondergebracht bij andere Neways-werkmaatschappijen en verlopen inmiddels naar behoren. In november hebben we besloten de productieactiviteiten in Kassel niet meer te hervatten. Met de Ondernemings­raad hebben we eind 2013 overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor alle circa 120 medewerkers. Tevens is eind 2013 met de bedrijfsverzekeraar een akkoord bereikt over een schadeuitkering inzake de brand. Deze schadeuitkering is vastgesteld op € 23,5 mln en geeft volledig dekking aan het voorraadverlies, de inventaris die verloren is gegaan en de geleden bedrijfsschade. De gehele afwikkeling van Neways Electronics Production en Neways Electronics Echt beperkt zich dan ook tot de eenmalige last van € 2,8 mln die voor de sluiting en herallocatie van de activiteiten van Neways Electronics Echt is genomen, waardoor het nettoresultaat, inclusief deze eenmalige last, uitkwam op € 1,9 mln.

De aanhoudend scherpere korte termijn schommelingen in de vraag van onze klanten en de toenemende complexiteit van deze vraag zorgen voor een nieuwe realiteit, waaraan we onze organisatie stapsgewijs aanpassen. Gedurende dit jaar hebben we, mede geholpen door een aantrekkende EMS-markt, de sluiting en herallocatie van Neways Electronics Echt en toch ook het onderbrengen van de productie-activiteiten van Neways Electronics Production (Kassel) bij andere Neways-werkmaatschappijen, de eerste vruchten hiervan kunnen plukken, met een betere bezetting en betere margeontwikkeling. Een betere bezetting, het structureel naar een hoger niveau brengen van deze bezetting en flexibilisering van de organisatie blijven aandachts­punten waarop Neways zal blijven sturen.

Een klant vraagt van Neways niet alleen om mee te denken als een kennis, ontwikkelpartner van elektronische componenten en systemen, maar verlangt ook een partner die in staat is in het proces voortdurend vooruit te denken en te anticiperen. Dat betekent dat we net die ene stap extra willen en moeten zetten om onze klant zo optimaal mogelijk te ontzorgen.

Flexibiliteit, innovatiekracht, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, servicegraad en samen­werking zijn competenties waarmee we ons als nichespeler in de EMS-markt kunnen onderscheiden. Daarmee hebben we dit jaar bestaande en nieuwe klanten weer voor de langere termijn aan ons kunnen binden. De profilering richting klanten als one-stop-provider, de verder verbeterde samenwerking tussen de diverse werkmaatschappijen en het delen van kennis en productiecapaciteit dragen in hoge mate bij aan het zo goed mogelijk ontzorgen van onze klanten. We zijn er in dit kader ook trots op dat we door enkele Original Equipment Manufacturers (OEM’s) worden gezien als ‘preferred partner’.

Als bedrijf doen we dit met elkaar. We willen dan ook al onze medewerkers danken voor hun inzet, flexibiliteit en vertrouwen. Daarbij willen we ook speciaal stilstaan bij de moeilijke besluiten die we hebben moeten nemen ten aanzien van de sluitingen van Neways Electronics Echt en Neways Electronics Production in Kassel en de medewerkers die dit betrof.

Ondanks de beslissing om bij Neways Electronics Production te stoppen met produceren blijft Duitsland een belangrijke groeimarkt. Neways is in Duitsland vertegenwoordigd door de werkmaatschappij Neways Neunkirchen en beschikt daarnaast over een Duitse verkooporganisatie. Onze Nederlandse werk­maatschappijen hebben het aandeel van Duitse klanten in hun orders en omzetten ook in 2013 weer zien stijgen. In 2014 zullen we ons gaan heroriënteren op hoe het beste in te spelen op de groeipotentie die de Duitse markt biedt.

In vergelijking met een jaar geleden staat Neways er veel beter voor. De bezettingsproblematiek van de afgelopen jaren is nagenoeg verdwenen en de grote uitdaging is om in 2014 met twee bedrijven minder, aan de verdere groei van het bedrijf te werken. Dit laatste zien wij met veel vertrouwen tegemoet.


Vincent de Bok                 Huub van der Vrande

Add to basket
View basket
Mail this page